Vårdnad, boende och umgänge med barn


När föräldrar flyttar isär uppstår det ibland problem med vårdnaden, boendet och umgänget av parets gemensamma barn. I lagtexten står det tydligt att barnets bästa skall vara vägledande i dessa fall. Det skall fästas särskild vikt vid att barnet får en god och nära kontakt med båda sina föräldrar.


Om du har hamnat i en situation där du och barnets andra förälder inte kan komma överens om vårdnaden eller var barnen skall bo, kan du starta en process i domstol. Hör av dig, så hjälper jag dig med detta. Tänk på att det är en lång process, ofta tar det ungefär ett år innan domstolen har dömt i målet. Innan dess är det dock en hel del som händer.


Domstolen kallar först till en förberedande förhandling. Den har till syfte att försöka få föräldrarna att komma överens och den är ett bra tillfälle att med hjälp av en utomstående försöka göra just det. Parterna, dvs. föräldrarna i det här fallet, får enskild tid med domaren för att förklara sin ståndpunkt och domaren kommer med förslag till lösningar som parten sedan får ta ställning till. Domaren informerar sedan den andra parten, som får möjlighet att yttra sig. Om man inte kommer överens, mynnar förhandlingen ut i en så kallad interimistisk dom, som skall gälla fram till och med det slutliga domen, som ges efter huvudförhandlingen.


Innan domstolen prövar målet, förordnas ofta samarbetssamtal, vilka helst skall leda till samarbetsavtal, där föräldrarna reglerar vem barnet skall bo hos och hur ofta barnet skall träffa den andra föräldern. Om samarbetssamtalen inte leder någon vart, skall domstolen pröva målet. Då tillsätts nästan alltid en vårdnadsutredning, där socialtjänsten så långt det är möjligt kartlägger barnets och föräldrarnas livssituation.


Rättsskydd genom hemförsäkringen kan utgå för den här typen av ärenden om föräldrarna separerade för mer än ett år sedan. Har man ingen hemförsäkring eller om det inte har gått ett år sedan separationen, kan man ibland få rättshjälp.